Ebersberger Straße 8 D-83022 Rosenheim Telefon:+49 (0)8031/941373-0

Waldkindergarten im Keferwald

Plätze frei !!

Zum September startet der Waldkindergarten im Keferwald!

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Fr. Westner Tel.: 08031/94137317 oder per E-Mail an kita-team@awo-rosenheim.de